Bài thơ “Ngày nào em bé cỏn con”

Lời bài thơ Ngày nào em bé cỏn con

Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, nghĩa mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.