Bài thơ “Mưa làm nũng”

Lời bài thơ Mưa làm nũng

Đang chang chang nắng
Bỗng ào mưa rơi
Sân lúa đang phơi
Đã vôi phải quét
Mưa chưa ướt đất
Chợt lại xanh trời
Bé hiểu ra rồi:
Mưa làm nũng mẹ!