152+ Từ vựng Tiếng Anh về Trường Học

Từ vựng Tiếng Anh về Trường Học có tất cả 152 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng Tiếng Anh về Trường Học

 1. school skuːl : trường học
 2. nursery school ˈnɜːsəri skuːl : trường mẫu giáo (2-5 tuổi)
 3. primary school ˈpraɪməri skuːl : trường tiểu học (5-11 tuổi)
 4. secondary school ˈsɛkəndəri skuːl : trường trung học (11-16/18 tuổi)
 5. state school steɪt skuːl : trường công
 6. private school /independent school ˈpraɪvɪt skuːl /ˌɪndɪˈpɛndənt skuːl : trường tư
 7. boarding school ˈbɔːdɪŋ skuːl : trường nội trú
 8. sixth-form college sɪksθ-fɔːm ˈkɒlɪʤ : cao đẳng (tư thục)
 9. technical college ˈtɛknɪkəl ˈkɒlɪʤ : trường cao đẳng kỹ thuật
 10. vocational college vəʊˈkeɪʃənl ˈkɒlɪʤ : trường cao đẳng dạy nghề
 11. art college ɑːt ˈkɒlɪʤ : trường cao đẳng nghệ thuật
 12. teacher training college ˈtiːʧə ˈtreɪnɪŋ ˈkɒlɪʤ : trường cao đẳng sư phạm
 13. university ˌjuːnɪˈvɜːsɪti : đại học
 14. classroom ˈklɑːsrʊm : phòng học
 15. desk dɛsk : bàn học
 16. blackboard ˈblækbɔːd : bảng đen
 17. whiteboard ˈwaɪtbɔːd : bảng trắng
 18. chalk ʧɔːk : phấn
 19. marker pen hoặc marker ˈmɑːkə pɛn həʊặsiː ˈmɑːkə : bút viết bảng
 20. pen pɛn : bút
 21. pencil ˈpɛnsl : bút chì
 22. exercise book ˈɛksəsaɪz bʊk : sách bài tập
 23. lesson ˈlɛsn : bài học
 24. homework ˈhəʊmˌwɜːk : bài tập về nhà
 25. test tɛst : kiểm tra
 26. term tɜːm : kỳ học
 27. half term hɑːf tɜːm : nửa kỳ học
 28. class klɑːs : lớp
 29. reading ˈriːdɪŋ : môn đọc
 30. writing ˈraɪtɪŋ : môn viết
 31. arithmetic əˈrɪθmətɪk : môn số học
 32. spelling ˈspɛlɪŋ : môn đánh vần
 33. to read tuː riːd : đọc
 34. to write tuː raɪt : viết
 35. to spell tuː spɛl : đánh vần
 36. to teach tuː tiːʧ : dạy
 37. head teacher hɛd ˈtiːʧə : hiệu trưởng
 38. headmaster ˌhɛdˈmɑːstə : hiệu trưởng
 39. headmistress ˌhɛdˈmɪstrəs : bà hiệu trưởng
 40. teacher ˈtiːʧə : giáo viên
 41. pupil ˈpjuːpl : học sinh
 42. head boy hɛd bɔɪ : nam sinh đại diện trường
 43. head girl hɛd gɜːl : nữ sinh đại diện trường
 44. prefect ˈpriːfɛkt : lớp trưởng
 45. school governor hoặc governor skuːl ˈgʌvənə həʊặcgovernor : ủy viên hội đồng quản trị trường
 46. register ˈrɛʤɪstə : sổ điểm danh
 47. assembly əˈsɛmbli : chào cờ/buổi tập trung
 48. break breɪk : giờ giải lao
 49. school holidays skuːl ˈhɒlədeɪz : nghỉ lễ
 50. school meals skuːl miːlz : bữa ăn ở trường
 51. school dinners skuːl ˈdɪnəz : bữa ăn tối ở trường
 52. computer room kəmˈpjuːtə ruːm : phòng máy tính
 53. cloakroom ˈkləʊkrʊm : phòng vệ sinh/phòng cất mũ áo
 54. changing room ˈʧeɪnʤɪŋ ruːm : phòng thay đồ
 55. gym (viết tắt của gymnasium) ʤɪm (ʤɪmˈneɪzjəm) : phòng thể dục
 56. playground ˈpleɪgraʊnd : sân chơi
 57. library ˈlaɪbrəri : thư viện
 58. lecture hall ˈlɛkʧə hɔːl : giảng đường
 59. laboratory (thường viết tắt là lab) ləˈbɒrətəri (læb) : phòng thí nghiệm
 60. language lab (viết tắt của language laboratory) ˈlæŋgwɪʤ læb (ˈlæŋgwɪʤ ləˈbɒrətəri) : phòng học tiếng
 61. hall of residence hɔːl ɒv ˈrɛzɪdəns : ký túc xá
 62. locker ˈlɒkə : tủ đồ
 63. playing field ˈpleɪɪŋ fiːld : sân vận động
 64. sports hall spɔːts hɔːl : hội trường chơi thể thao
 65. professor prəˈfɛsə : giáo sư
 66. lecturer ˈlɛkʧərə : giảng viên
 67. researcher rɪˈsɜːʧə : nhà nghiên cứu
 68. research rɪˈsɜːʧ : nghiên cứu
 69. undergraduate ˌʌndəˈgrædjʊɪt : cấp đại học
 70. graduate ˈgrædjʊət : sau đại học
 71. post-graduate hoặc post-graduate student pəʊst-ˈgrædjʊət / pəʊst-ˈgrædjʊət ˈstjuːdənt : sau đại học
 72. Masters student ˈmɑːstəz ˈstjuːdənt : học viên cao học
 73. PhD student PhD ˈstjuːdənt : nghiên cứu sinh
 74. Master’s degree ˈmɑːstəz dɪˈgriː : bằng cao học
 75. Bachelor’s degree ˈbæʧələz dɪˈgriː : bằng cử nhân
 76. degree dɪˈgriː : bằng
 77. thesis ˈθiːsɪs : luận văn
 78. dissertation ˌdɪsə(ː)ˈteɪʃən : luận văn
 79. lecture ˈlɛkʧə : bài giảng
 80. debate dɪˈbeɪt : buổi tranh luận
 81. higher education ˈhaɪər ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən : giáo dục đại học
 82. semester sɪˈmɛstə : kỳ học
 83. student loan ˈstjuːdənt ləʊn : khoản vay cho sinh viên
 84. student union ˈstjuːdənt ˈjuːnjən : hội sinh viên
 85. tuition fees tju(ː)ˈɪʃən fiːz : học phí
 86. university campus ˌjuːnɪˈvɜːsɪti ˈkæmpəs : khuôn viên trường đại học
 87. exam (viết tắt của examination) ɪgˈzæm (ɪgˌzæmɪˈneɪʃən) : kỳ thi
 88. to sit an exam tuː sɪt ən ɪgˈzæm : thi
 89. essay hoặc paper ˈɛseɪ/ ˈpeɪpə : bài luận
 90. to fail an exam tuː feɪl ən ɪgˈzæm : thi trượt
 91. to pass an exam tuː pɑːs ən ɪgˈzæm : thi đỗ
 92. to study tuː ˈstʌdi : học
 93. to learn tuː lɜːn : học
 94. to revise tuː rɪˈvaɪz : ôn lại
 95. student ˈstjuːdənt : sinh viên
 96. curriculum kəˈrɪkjʊləm : chương trình học
 97. course kɔːs : khóa học
 98. subject ˈsʌbʤɪkt : môn học
 99. grade greɪd : điểm
 100. mark mɑːk : điểm
 101. exam results ɪgˈzæm rɪˈzʌlts : kết quả thi
 102. qualification ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən : bằng cấp
 103. certificate səˈtɪfɪkɪt : chứng chỉ
 104. attendance əˈtɛndəns : mức độ chuyên cần
 105. calculator ˈkælkjʊleɪtə : máy tính cầm tay
 106. projector prəˈʤɛktə : máy chiếu
 107. textbook ˈtɛkstbʊk : sách giáo khoa
 108. question ˈkwɛsʧən : câu hỏi
 109. answer ˈɑːnsə : câu trả lời
 110. mistake hoặc error mɪsˈteɪk/ ː ˈɛrə : lỗi sai
 111. right hoặc correct raɪt /kəˈrɛkt : đúng
 112. wrong rɒŋ : sai
 113. art ɑːt : nghệ thuật
 114. classics ˈklæsɪks : văn hóa cổ điển (thời Hy Lạp và La Mã)
 115. drama ˈdrɑːmə : kịch
 116. fine art faɪn ɑːt : mỹ thuật
 117. history ˈhɪstəri : lịch sử
 118. history of art ˈhɪstəri ɒv ɑːt : lịch sử nghệ thuật
 119. literature (French literature, English literature, v.v…) ˈlɪtərɪʧə (frɛnʧ ˈlɪtərɪʧə, ˈɪŋglɪʃ ˈlɪtərɪʧə, viː.viː…) : văn học (văn học Pháp, văn học Anh, v.v.)
 120. modern languages ˈmɒdən ˈlæŋgwɪʤɪz : ngôn ngữ hiện đại
 121. music ˈmjuːzɪk : âm nhạc
 122. philosophy fɪˈlɒsəfi : triết học
 123. theology θɪˈɒləʤi : thần học
 124. astronomy əsˈtrɒnəmi : thiên văn học
 125. biology baɪˈɒləʤi : sinh học
 126. chemistry ˈkɛmɪstri : hóa học
 127. computer science kəmˈpjuːtə ˈsaɪəns : tin học
 128. dentistry ˈdɛntɪstri : nha khoa học
 129. engineering ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ : kỹ thuật
 130. geology ʤɪˈɒləʤi : địa chất học
 131. medicine ˈmɛdsɪn : y học
 132. physics ˈfɪzɪks : vật lý
 133. science ˈsaɪəns : khoa học
 134. veterinary medicine ˈvɛtərɪnəri ˈmɛdsɪn : thú y học
 135. archaeology ˌɑːkɪˈɒləʤi : khảo cổ học
 136. economics ˌiːkəˈnɒmɪks : kinh tế học
 137. media studies ˈmɛdɪə ˈstʌdiz : nghiên cứu truyền thông
 138. politics ˈpɒlɪtɪks : chính trị học
 139. psychology saɪˈkɒləʤi : tâm lý học
 140. social studies ˈsəʊʃəl ˈstʌdiz : nghiên cứu xã hội
 141. sociology ˌsəʊsɪˈɒləʤi : xã hội học
 142. accountancy əˈkaʊntənsi : kế toán
 143. architecture ˈɑːkɪtɛkʧə : kiến trúc học
 144. business studies ˈbɪznɪs ˈstʌdiz : kinh doanh học
 145. geography ʤɪˈɒgrəfi : địa lý
 146. design and technology dɪˈzaɪn ænd tɛkˈnɒləʤi : thiết kế và công nghệ
 147. law lɔː : luật
 148. maths (viết tắt của mathematics) mæθs (ˌmæθɪˈmætɪks) : môn toán
 149. nursing ˈnɜːsɪŋ : môn điều dưỡng
 150. PE (viết tắt của physical education) piː-iː (ˈfɪzɪkəl ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən) : thể dục
 151. religious studies rɪˈlɪʤəs ˈstʌdiz : tôn giáo học
 152. sex education sɛks ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən : giáo dục giới tính

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng Tiếng Anh về Trường Học” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x