153+ Từ vựng Tiếng Anh về Thời Gian, Chủ đề Thời Gian

Từ vựng Tiếng Anh về Thời Gian có tất cả 153 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng Tiếng Anh về Thời Gian

 1. second /ˈsɛkənd / giây
 2. minute /ˈmɪnɪt / phút
 3. hour /ˈaʊə / giờ
 4. day /deɪ / ngày
 5. week /wiːk / tuần
 6. fortnight /ˈfɔːtnaɪt / nửa tháng
 7. month /mʌnθ / tháng
 8. year /jɪə / năm
 9. decade /ˈdɛkeɪd / thập kỷ
 10. century /ˈsɛnʧʊri / thế kỷ
 11. weekend /ˈwiːkˈɛnd / cuối tuần
 12. leap year /liːp jɪə / năm nhuận
 13. morning /ˈmɔːnɪŋ / buổi sáng
 14. afternoon /ˈɑːftəˈnuːn / buổi chiều
 15. evening /ˈiːvnɪŋ / buổi tối
 16. night hoặc night time /naɪt həʊặsiː naɪt taɪm / buổi đêm
 17. midday hoặc noon /ˈmɪddeɪ həʊặsiː nuːn / buổi trưa
 18. midnight /ˈmɪdnaɪt / nửa đêm
 19. dawn /dɔːn / bình minh
 20. dusk /dʌsk / hoàng hôn
 21. sunrise /ˈsʌnraɪz / lúc mặt trời mọc
 22. sunset /ˈsʌnsɛt / lúc mặt trời lặn
 23. Monday /ˈmʌndeɪ / thứ Hai
 24. Tuesday /ˈtjuːzdeɪ / thứ Ba
 25. Wednesday /ˈwɛnzdeɪ / thứ Tư
 26. Thursday /ˈθɜːzdeɪ / thứ Năm
 27. Friday /ˈfraɪdeɪ / thứ Sáu
 28. Saturday /ˈsætədeɪ / thứ Bảy
 29. Sunday /ˈsʌndeɪ / Chủ Nhật
 30. January /ˈʤænjʊəri / Tháng 1
 31. February /ˈfɛbrʊəri / Tháng 2
 32. March /mɑːʧ / Tháng 3
 33. April /ˈeɪprəl / Tháng 4
 34. May /meɪ / Tháng 5
 35. June /ʤuːn / Tháng 6
 36. July /ʤu(ː)ˈlaɪ / Tháng 7
 37. August /ˈɔːgəst / Tháng 8
 38. September /sɛpˈtɛmbə / Tháng 9
 39. October /ɒkˈtəʊbə / Tháng 10
 40. November /nəʊˈvɛmbə / Tháng 11
 41. December /dɪˈsɛmbə / Tháng 12
 42. Soon /su:n/ Sớm
 43. Still /stil/ vẫn, vẫn còn
 44. Yet /jet/ Bây giờ, lúc này
 45. First /fə:st/ Trước tiên, trước nhất
 46. Formerly /´fɔ:məli/ Trước đây, thủa xưa
 47. Just /dʤʌst/ Đúng, chính
 48. Last /lɑ:st/ Lần cuối, lần sau cùng
 49. Late /leit/ Muộn, trễ, chậm
 50. Lately /´leitli/ Cách đây không lâu, mới gần đây, vừa qua
 51. Next /nekst/ Sau, lần sau
 52. Previously /´pri:viəsli/ Trước, trước đây
 53. Recently /´ri:səntli/ Gần đây, mới đây
 54. Already /ɔ:l´redi/ Đã, rồi
 55. Before /bi´fɔ:/ trước, đăng trước, ngày trước
 56. Early /´ə:li/ Sớm
 57. Eventually /i´ventjuəli/ Cuối cùng, rốt cuộc
 58. Finally /´fainəli/ Cuối cùng, sau cùng
 59. Occasionally /əˈkeɪʒnəli  / Thỉnh thoảng, đôi khi
 60. Often /’ɔ:fn/ thường, thường xuyên
 61. Rarely /rea.li/ ít khi, hiếm khi
 62. Regularly /´regjuləli/ Thường xuyên, đều đặn
 63. Seldom / ´seldəm/ Ít khi, hiếm khi
 64. Sometimes /´sʌm¸taimz/ Thỉnh thoảng, đôi khi
 65. Usually /’ju:ʒәli/ Thường thường
 66. Frequently /´fri:kwəntli/ thường xuyên
 67. Generally /’dʒenərəli/ Nói chung,
 68. Infrequently / in´fri:kwəntli/ Hiếm khi, ít khi
 69. Never /’nevə/ không bao giờ
 70. Normally /ˈnɔːm(ə)li/ thông thường, như thường lệ
 71. Always /´ɔ:lweiz/ thường xuyên
 72. Constantly /’kɔnstəntli/ liên miên, không ngớt
 73. Ever /’evә(r)/ từ trước đến giờ; hàng, từng
 74. Daily /’deili/ Hàng ngày
 75. Fortnightly /´fɔ:t¸naitli/ Hai lần /tuần
 76. Hourly /´auəli/ Hằng giờ, từng giờ
 77. Monthly /´mʌnθli/ Hàng tháng
 78. Nightly / ‘naitli/ Về đêm, đêm đêm
 79. Quarterly /´kwɔ:təli/ Hàng quý, 3 tháng/ lần
 80. Weekly /´wi:kli/ Hàng tuần, mỗi lần 1 tuần
 81. Yearly /’jiə:li/ Hàng năm
 82. Yesterday /ˈjɛstədeɪ / Ngày hôm qua
 83. The day before yesterday /ðə deɪ bɪˈfɔː ˈjɛstədeɪ / Hôm kia
 84. The other day /ði ˈʌðə deɪ / Hoôm nọ
 85. The week before last /ðə wiːk bɪˈfɔː lɑːst / Tuần trước nữa
 86. Last week /lɑːst wiːk / Tuần trước
 87. last night /lɑːst naɪt / Tối qua
 88. yesterday morning /ˈjɛstədeɪ ˈmɔːnɪŋ / sáng qua
 89. yesterday afternoon /ˈjɛstədeɪ ˈɑːftəˈnuːn / chiều qua
 90. yesterday evening /ˈjɛstədeɪ ˈiːvnɪŋ / tối qua
 91. last week /lɑːst wiːk / tuần trước
 92. last month /lɑːst mʌnθ / tháng trước
 93. last year /lɑːst jɪə / năm ngoái
 94. five minutes ago /faɪv ˈmɪnɪts əˈgəʊ / năm phút trước
 95. an hour ago /ən ˈaʊər əˈgəʊ / một giờ trước
 96. a week ago /ə wiːk əˈgəʊ / một tuần trước
 97. two weeks ago /tuː wiːks əˈgəʊ / hai tuần trước
 98. a month ago /ə mʌnθ əˈgəʊ / một tháng trước
 99. a year ago /ə jɪər əˈgəʊ / một năm trước
 100. a long time ago /ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ / lâu rồi
 101. the previous day /ðə ˈpriːvjəs deɪ / ngày trước đó
 102. the previous week /ðə ˈpriːvjəs wiːk / tuần trước đó
 103. the previous month /ðə ˈpriːvjəs mʌnθ / tháng trước đó
 104. the previous year /ðə ˈpriːvjəs jɪə / năm trước đónăm trước đó
 105. Previously /ˈpriːvjəsli / Trước đó
 106. Formerly /ˈfɔːməli / Trước đó
 107. In the past /ɪn ðə pɑːst / Trong quá khứ
 108. Tomorrow /təˈmɒrəʊ  / Ngày mai
 109. The day after tomorrow /ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ  / Ngày kia
 110. Next week /nɛkst wiːk / Tuần tới
 111. The week after next /ðə wiːk ˈɑːftə nɛkst / Tuần sau nữa
 112. Two weeks from today /tuː wiːks frɒm təˈdeɪ / Ngày này hai tuần nữa
 113. A week form today /ə wiːk fɔːm təˈdeɪ / Ngày này tuần sau
 114. A week from tomorrow /ə wiːk frɒm təˈmɒrəʊ / Ngày mai tuần sau
 115. Monday the week after next /ˈmʌndeɪ ðə wiːk ˈɑːftə nɛkst / Thứ 2 tuần sau nữa
 116. tomorrow night /təˈmɒrəʊ naɪt / Tối mai
 117. tomorrow morning /təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ / sáng mai
 118. tomorrow afternoon /təˈmɒrəʊ ˈɑːftəˈnuːn / chiều mai
 119. tomorrow evening /təˈmɒrəʊ ˈiːvnɪŋ / tối mai
 120. next month /nɛkst mʌnθ / tháng sau
 121. next year /nɛkst jɪə / năm sau
 122. in ten minutes’ time or in ten minutes /ɪn tɛn ˈmɪnɪts taɪm ɔːr ɪn tɛn ˈmɪnɪts / mười phút nữa
 123. the following day /ðə ˈfɒləʊɪŋ deɪ / ngày sau đó
 124. the following week /ðə ˈfɒləʊɪŋ wiːk / tuần sau đó
 125. the following month /ðə ˈfɒləʊɪŋ mʌnθ / tháng sau đó
 126. the following year /ðə ˈfɒləʊɪŋ jɪə / năm sau đó
 127. In the future /ɪn ðə ˈfjuːʧə / Trong tương lai
 128. Now /naʊ / bây giờ
 129. Today /təˈdeɪ / hôm nay
 130. Tonight /təˈnaɪt / Đêm nay, tối nay
 131. This week /ðɪs wiːk / Tuần này
 132. tonight /təˈnaɪt / tối nay
 133. this morning /ðɪs ˈmɔːnɪŋ / sáng nay
 134. this afternoon /ðɪs ˈɑːftəˈnuːn / chiều nay
 135. this evening /ðɪs ˈiːvnɪŋ / tối nay
 136. this month /ðɪs mʌnθ / tháng này hoc tieng anh
 137. this year /ðɪs jɪə / năm nay
 138. Currently /ˈkʌrəntli / Hiện tại
 139. Then /ðɛn / Khi đó, vậy thì
 140. in the morning /ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ / vào buổi sáng
 141. in the afternoon /ɪn ði ˈɑːftəˈnuːn / vào buổi chiều
 142. in the evening /ɪn ði ˈiːvnɪŋ / vào buổi tối
 143. Duration /djʊəˈreɪʃən / Khoảng thời gian
 144. Afterward /ˈɑːftəwəd / về sau
 145. At the same time /æt ðə seɪm taɪm / Cùng thời điểm
 146. Earlier /ˈɜːlɪə / Sớm hơn
 147. Immediately /ɪˈmiːdjətli / Ngay lập tức
 148. In the meantime /ɪn ðə ˈmiːnˈtaɪm / Trong khi chờ đợi
 149. Later /ˈleɪtə / sau hơn
 150. Meanwhile /ˈmiːnˈwaɪl / trong khi đó
 151. Simultaneously /ˌsɪməlˈteɪnjəsli / Đồng thời
 152. Subsequently /ˈsʌbsɪkwəntli / Sau đó
 153. Until now /ənˈtɪl naʊ / Cho đến bây giờ

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng Tiếng Anh về Thời Gian” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

100+ Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành y dược, y tế, y khoa 1

100+ Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành y dược, y tế, y khoa

5 / 5 ( 6 bình chọn ) Ngành y là ngành chuyên tổ chức việc phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho con người và các loại động vật. Cùng tìm hiểu chủ đề “Học từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành y dược” qua bài viết dưới đây. Các từ vựng […]

100+ Từ vựng Tiếng Anh đồ dùng trong nhà, Chủ đề đồ dùng 2

100+ Từ vựng Tiếng Anh đồ dùng trong nhà, Chủ đề đồ dùng

4.4 / 5 ( 25 bình chọn ) Dụng cụ là sử dụng bề mặt của hai đồ vật hoặc hơn để làm việc hiệu quả hơn tuy theo mỗi ngành nghề. Những dụng cụ đơn giản nhất là Máy đơn giản. Cùng tìm hiểu chủ đề “Từ vựng Tiếng Anh đồ dùng trong nhà” […]

50+ Từ vựng Tiếng Anh về kinh tế, Chủ đề kinh tế 3

50+ Từ vựng Tiếng Anh về kinh tế, Chủ đề kinh tế

5 / 5 ( 9 bình chọn ) Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội – liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu […]

50+ Từ vựng Tiếng Anh về âm nhạc, Chủ đề âm nhạc 4

50+ Từ vựng Tiếng Anh về âm nhạc, Chủ đề âm nhạc

5 / 5 ( 9 bình chọn ) Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố chính của nó là cao độ, nhịp điệu, âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Cùng tìm hiểu chủ đề “Từ […]

50+ Từ vựng Tiếng anh về cảm xúc, Chủ đề cảm xúc 5

50+ Từ vựng Tiếng anh về cảm xúc, Chủ đề cảm xúc

5 / 5 ( 6 bình chọn ) Cảm xúc là sinh học quốc gia liên quan đến hệ thần kinh đưa vào bởi những thay đổi sinh lý thần kinh khác nhau như gắn liền với những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng hành vi và mức độ của niềm vui hay không vui. […]

40+ Từ vựng Tiếng Anh về du lịch, Chủ đề du lịch 6

40+ Từ vựng Tiếng Anh về du lịch, Chủ đề du lịch

5 / 5 ( 6 bình chọn ) Du lịch là việc đi lại nhằm mục đích niềm vui hoặc kinh doanh; cũng là lý thuyết và thực hành về tổ chức các chương trình đi du lịch, ngành kinh doanh nhằm thu hút, cung cấp và giải trí cho khách du lịch, và việc […]

50+ Từ vựng Tiếng Anh về gia đình, Chủ đề gia đình 7

50+ Từ vựng Tiếng Anh về gia đình, Chủ đề gia đình

5 / 5 ( 9 bình chọn ) Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và/hoặc quan hệ giáo dục. Cùng tìm hiểu chủ đề “Từ vựng Tiếng Anh […]