Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O có tất cả 87 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ O

 1. obey (v) /o’bei/ vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
 2. object (n) (v) /(n) ˈɒbdʒɪkt, ˈɒbdʒɛkt ; (v) əbˈdʒɛkt/ vật, vật thể; phản đối, chống lại
 3. objective (n) (adj) /əb´dʒektiv/ mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan
 4. observation (n) /obzә:’vei∫(ә)n/ sự quan sát, sự theo dõi
 5. observe (v) /əbˈzə:v/ quan sát, theo dõi
 6. obtain (v) /əb’tein/ đạt được, giành được
 7. obvious (adj) /’ɒbviəs/ rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
 8. obviously (adv) /’ɔbviəsli/ một cách rõ ràng, có thể thấy được
 9. occasion (n) /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội
 10. occasionally (adv) /з’keiЗnзli/ thỉnh thoảng, đôi khi
 11. occupy (v) /’ɔkjupai/ giữ, chiếm lĩnh, chiếm giữ
 12. occupied (adj) /’ɔkjupaid/ đang sử dụng, đầy (người)
 13. occur (v) /ə’kə:/ xảy ra, xảy đến, xuất hiện
 14. ocean (n) /’əuʃ(ə)n/ đại dương
 15. o’clock (adv) /klɔk/ đúng giờ
 16. October (n) (abbr. Oct.) /ɔk´toubə/ tháng 10
 17. odd (adj) /ɔd/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)
 18. oddly (adv) /´ɔdli/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)
 19. of prep. /ɔv/ or /əv/ của
 20. off (adv)., prep. /ɔ:f/ tắt; khỏi, cách, rời
 21. offence (BrE) (NAmE offense) (n) /ə’fens/ sự vi phạm, sự phạm tội
 22. offend (v) /ə´fend/ xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu
 23. offensive (adj) /ə´fensiv/ sự tấn công, cuộc tấn công
 24. offer (v) (n) /´ɔfə/ biếu, tặng, cho; sự trả giá
 25. office (n) /’ɔfis/ cơ quan, văn phòng, bộ
 26. officer (n) /´ɔfisə/ viên chức, cảnh sát, sĩ quan
 27. official (adj) (n) /ə’fiʃəl/ (thuộc) chính quyền, văn phòng; viên chức, công chức
 28. officially (adv) /ə’fi∫əli/ một cách trịnh trọng, một cách chính thức
 29. often (adv) /’ɔ:fn/ thường, hay, luôn
 30. oh exclamation /ou/ chao, ôi chao, chà, này..
 31. oil (n) /ɔɪl/ dầu
 32. OK (also okay) exclamation, (adj) (adv) /əʊkei/ đồng ý, tán thành
 33. old (adj) /ould/ già
 34. old-fashioned (adj) lỗi thời
 35. on prep., (adv) /on/ trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn
 36. once (adv)., conj. /wʌns/ một lần; khi mà, ngay khi, một khi
 37. one number, det., pro(n) /wʌn/ một; một người, một vật nào đó
 38. each other nhau, lẫn nhau
 39. onion (n) /ˈʌnjən/ củ hành
 40. only (adj) (adv) /’ounli/ chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới
 41. onto prep. /´ɔntu/ về phía trên, lên trên
 42. open (adj) (v) /’oupən/ mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc
 43. openly (adv) /´oupənli/ công khai, thẳng thắn
 44. opening (n) /´oupniη/ khe hở, lỗ; sự bắt đầu, sự khai mạc, lễ khánh thành
 45. operate (v) /’ɔpəreit/ hoạt động, điều khiển
 46. operation (n) /,ɔpə’reiʃn/ sự hoạt động, quá trình hoạt động
 47. opinion (n) /ə’pinjən/ ý kiến, quan điểm
 48. opponent (n) /əpəʊ.nənt/ địch thủ, đối thủ, kẻ thù
 49. opportunity (n) /ˌɒpərˈtunɪti , ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội, thời cơ
 50. oppose (v) /əˈpoʊz/ đối kháng, đối chọi, đối lập; chống đối, phản đối
 51. opposing (adj) /з’pouziη/ tính đối kháng, đối chọi
 52. opposed to /ə´pouzd/ chống lại, phản đối
 53. opposite (adj) (adv)., (n)prep. /’ɔpəzit/ đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược
 54. opposition (n) /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập, sự đối nhau; sự chống lại, sự phản đối; phe đối lập
 55. option (n) /’ɔpʃn/ sự lựa chọn
 56. orange (n) (adj) /ɒrɪndʒ/ quả cam; có màu da cam
 57. order (n) (v) /’ɔ:də/ thứ, bậc; ra lệnh
 58. in order to hợp lệ
 59. ordinary (adj) /’o:dinәri/ thường, thông thường
 60. organ (n) /’ɔ:gən/ đàn óoc gan
 61. organization (BrE also -isation) (n) /,ɔ:gənai’zeiʃn/ tổ chức, cơ quan; sự tổ chức
 62. organize (BrE also -ise) (v) /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức, thiết lập
 63. organized (adj) /’o:gзnaizd/ có trật tự, ngăn nắp, được sắp xếp, được tổ chức
 64. origin (n) /’ɔridӡin/ gốc, nguồn gốc, căn nguyên
 65. original (adj) (n) /ə’ridʒənl/ (thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản
 66. originally (adv) /ə’ridʒnəli/ một cách sáng tạo, mới mẻ, độc đáo; khởi đầu, đầu tiên
 67. other (adj) pro(n) /ˈʌðər/ khác
 68. otherwise (adv) /´ʌðə¸waiz/ khác, cách khác; nếu không thì…; mặt khác
 69. ought to modal (v) /ɔ:t/ phải, nên, hẳn là
 70. our det. /auə/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
 71. ours pro(n) /auəz/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
 72. ourselves pro(n) /´awə´selvz/ bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình
 73. out (of) (adv)., prep. /aut/ ngoài, ở ngoài, ra ngoài
 74. outdoors (adv) /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời, ở ngoài nhà
 75. outdoor (adj) /’autdɔ:/ ngoài trời, ở ngoài
 76. outer (adj) outer ở phía ngoài, ở xa hơn
 77. outline (v) (n) /´aut¸lain/ vẽ, phác tảo; đường nét, hình dáng, nét ngoài
 78. output (n) /’autput/ sự sản xuất; sản phẩm, sản lượng
 79. outside (n)(adj) prep., (adv) /’aut’said/ bề ngoài, bên ngoài; ở ngoài; ngoài
 80. outstanding (adj) /¸aut´stændiη/ nổi bật, đáng chú ý; còn tồn lại
 81. oven (n) /ʌvn/ lò (nướng)
 82. over (adv)., prep. /’ouvə/ bên trên, vượt qua; lên, lên trên
 83. overall (adj) (adv) / (adv) ˈoʊvərˈɔl ; (adj) ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ, toàn thể; tất cả, bao gồm
 84. overcome (v) /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn)
 85. owe (v) /ou/ nợ, hàm ơn; có được (cái gì)
 86. own (adj) pro (n) (v) /oun/ của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận
 87. owner (n) /´ounə/ người chủ, chủ nhân

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ O

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x