Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

Câu hỏi: Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

  • A. Gửi thư điện tử
  • B. Truy cập mạng LAN
  • C. Truy cập vào trang Web
  • D. Tất cả đều sai

Trả lời: 

Trình duyệt web là một ứng dụng phần mềm để truy cập thông tin trên World Wide Web. Mỗi trang web, hình ảnh và video riêng lẻ được xác định bằng một URL riêng biệt, cho phép các trình duyệt truy xuất và hiển thị chúng trên thiết bị của người dùng mới.

Trình duyệt web đọc định dạng HTML để hiển thị, do vậy một trang web có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

→ Đáp án C