Nếu gia súc và ngựa, hay sư tử, có tay, hay có thể vẽ bằng chân và tạo ra các thành tựu như của con người, ngựa sẽ vẽ thần linh dưới hình hài của ngựa, và gia súc dưới hình hài của gia súc, và chúng sẽ vẽ thân thể của thần linh mang hình dạng như chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.