Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.