Nếu em muốn giết anh, coi thường anh, ghét anh và sống một cách khó coi… Hãy chạy và cố gắng sống, một ngày nào đó, khi em có đôi mắt gióng anh, hãy đến gặp anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.