Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.