Hỏi: Thế nào là bình an? Trả lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là sự chấm dứt hỗn loạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.