Thứ ta gọi là khởi đầu thường chính là kết thúc. Và kết thúc chính là khởi đầu. Kết thúc là nơi từ đó ta bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.