Bệnh tật thường bắt đầu thứ bình đẳng mà cái chết sẽ hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.