Quần áo làm nên con người. Những kẻ trần truồng không có hay có rất ít ảnh hưởng lên xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.