Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.