Bạn hỏi tôi điều gì nằm trong một câu hỏi? Mọi thứ. Đó là sự gây ra phản ứng kích thích hay phủ nhận sự truy vấn. Về bản chất, nó chính là cốt lõi của việc giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.