Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.