Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.