Luôn luôn có ba lời nói, đối với bất cứ ai bạn nói. Lời bạn luyện tập, lời bạn nói ra miệng, và lời bạn ước mình đã nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.