Những câu nói Tiếng Anh hay về tình yêu, danh ngôn Tiếng Anh về tình yêu

5/5 - (18 bình chọn)

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập câu nói hay, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về tình yêu của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về Tình Yêu

Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing. – William Arthur Ward

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Gravitation is not responsible for people falling in love. – Albert Einstein

Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.

Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can’t take it. Never say you don’t love the person anymore when you can’t let go. – Khuyết danh

Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.

Nobody loves a woman because she is handsome or ugly, stupid or intelligent. We love because we love. – Balzac

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông minh. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Who so loves believes the impossible. – Elizabeth Barrett Browning

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu thương

On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love. – Henry Drummond

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Love sought is good, but given unsought, is better. – William Shakespeare

Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều.

Try as you will, you cannot annihilate that eternal relic of the human heart, love. – Victor Hugo

Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu.

The roses of love glad the garden of life. – Lord Byron

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

The courses of true love never did run smooth. – William Shakespeare

Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả.

Love is a better teacher than duty. – Albert Einstein

Tình yêu là người thầy tốt hơn trách nhiệm.

The anger of lovers renews the strength of love. – Publilius Syrus

Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.

The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. – Brian Tracy

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

Where there is love there is life. – Mahatma Gandhi

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.

We cannot really love anyone with with whom we never laugh. – Agnes Repplier

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.

Absence sharpens love, presence strengthens it. – Benjamin Franklin

Sự thiếu vắng mài sắc tình yêu, có mặt bên nhau khiến nó trở nên mạnh mẽ.

True love always makes a man better, no matter what woman inspires it. – Alexandre Dumas

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến.

Immature love says: ‘I love you because I need you’ Mature love says ‘I need you because I love you’. – Erich Fromm

Tình yêu chưa trưởng thành nói: ‘Anh yêu em vì anh cần em’ Tình yêu trưởng thành nói: ‘Anh cần em vì anh yêu em’.

There is no remedy for love but to love more. – Henry David Thoreau

Không có thuốc chữa cho tình yêu, trừ yêu nhiều hơn nữa.

Love is like war; easy to begin but very hard to stop. – Henry Louis Mencken

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.

Life is a flower of which love is the honey. – Victor Hugo

Cuộc đời là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.

Love is the triumph of imagination over intelligence. – Henry Louis Mencken

Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh.

Be worthy love, and love will come. – Louisa May Alcott

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

If you would be loved, love, and be loveable. – Benjamin Franklin

Nếu muốn được yêu, hãy yêu đi và tỏ ra đáng yêu.

Who is wise in love, love most, say least. – Alfred Tennyson

Người sáng suốt trong tình yêu, yêu nhiều, nói ít.

Love looks not with the eyes, but with the mind. – William Shakespeare

Đừng yêu bằng mắt mà hãy yêu bằng tâm hồn.

Everything is clearer when you’re in love. – John Lennon

Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.

Love, that two hearts make one, makes eke one will. – Edmund Spenser

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Love is the poetry of the senses. – Balzac

Tình yêu là bài thơ của giác quan.

Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy. – Vincent Van Gogh

Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống.

No human creature can give orders to love. – George Sand

Không người nào có thể ra lệnh cho tình yêu.

Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack. – Rainer Maria Rilke

Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội.

In love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two. – Erich Fromm

Trong tình yêu có nghịch lý là hai cá thể trở thành một mà vẫn là hai cá thể.

Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. – Alfred Tennyson

Thà đã yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa bao giờ biết đến tình yêu.

People love others not for who they are but for how they make them feel. – Irwin Federman

Người ta yêu không phải vì đối phương là ai, mà bởi đối phương làm mình cảm thấy thế nào.

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. – Robert A Heinlein

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. – George Sand

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.

Lovers who love truly do not write down their happiness. – Anatole France

Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.

When you fish for love, bait with your heart, not your brain. – Mark Twain

Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.

First love is a kind of vaccination which saves a man from catching the complaint the second time. – Balzac

Tình yêu đầu giống như loại vắc xin cứu người ta khỏi nhận được sự than phiền lần thứ hai.

The wounds of love can only be healed by the one who made them. – Publilius Syrus

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.

Love doesn’t hurt you. A person that doesn’t know how to love hurts you. Don’t get it twisted. – Tony Gaskins

Tình yêu không làm bạn tổn thương. Người không biết yêu mới làm bạn tổn thương. Đừng nhầm lẫn.

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình yêu

Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him. – Khuyết danh

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it! – Khuyết danh

Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!

It only takes 3 seconds to say ‘I LOVE YOU’, but all one’s life to prove it. – Khuyết danh

Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime to forget someone. – Khuyết danh

Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.

Love is like heaven, but it can hurt like hell. – Khuyết danh

Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.

A heart that loves is always young. – Khuyết danh

Trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung.

True love begins when nothing is expected in return. – Khuyết danh

Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại.

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop. – Khuyết danh

Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.

Love is like two people pulling a rubber band. If one lets it go, it hurts the on who held on. – Khuyết danh

Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông, người còn níu giữ sẽ đau đớn.

How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends? – Khuyết danh

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just like loving you. – Khuyết danh

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng… tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.

They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug? – Khuyết danh

Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa?

One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else. – Khuyết danh

Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời là nhìn người mình yêu yêu người khác.

To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. – Khuyết danh

Yêu là chịu rủi ro không được đáp lại. Hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ. Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm.

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. – Khuyết danh

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.

Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before. – Khuyết danh

Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về tình yêu” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.