Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Tác giả: Hồ Chí Minh