Bài thơ “Tiến sĩ giấy” của Tú Xương

Tiến sĩ giấy

Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào,
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào?
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến,
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.

Tác giả: Tú Xương