Bài thơ “Rắn đầu biếng học” của Lê Quý Đôn

Lời bài thơ Rắn đầu biếng học

Chẳng phải “liu điu” vẫn giống nhà!
“Rắn đầu” biếng học quyết không tha
Thẹn đèn “hổ lửa” đau lòng mẹ,
Nay thét “mai gầm” rát cổ cha.
“Ráo” mép chỉ quen tuồng lếu láo,
“Lằn” lưng chẳng khỏi vết roi da.
Từ nay “Trâu” Lỗ[1] xin siêng học,
Kẻo “hổ mang” danh tiếng thế gia!

Tác giả: Lê Quý Đôn