Bài thơ “Nu na nu nống”

Lời bài thơ Nu na nu nống

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống


Xem thêm:

  • Bài thơ Chi chi chành chành
  • Bài thơ Gánh gánh gồng gồng
  • Bài thơ Rồng rắn lên mây
  • Bài thơ Kéo cưa lừa xẻ
  • Bài thơ Rềnh rềnh ràng ràng
  • Bài thơ Tập tầm vông