Bài thơ “Hỏng thi khoa Quí Mão” của Tú Xương

Hỏng thi khoa Quí Mão

Trách mình phận hẩm lại duyên ôi!
Đỗ suốt hai trường hỏng một tôi!
“Tế” đổi làm “Cao” mà chó thế!
“Kiện” trông ra “Tiệp” hỡi trời ôi!
Mong gì nhà nước còn thi nữa,
Biết rõ anh em chẳng chắc rồi.
Mũ áo biển cờ, làng có đất,
Ô hay! Hương vận mãi chưa hồi!

Tác giả: Tú Xương