Bài thơ “Hỏi đùa mình” của Tú Xương

Hỏi đùa mình

Ông có đi thi ký lục không?
Nghe ông quốc ngữ học chưa thông
Ví dù nhà nước cho ông đỗ
Mỗi tháng lương ông được mấy đồng?

Tác giả: Tú Xương