Bài thơ “Hát cô đầu” của Tú Xương

Hát cô đầu

Nhân sinh quý thích chí,
Chẳng gì hơn hú hí với cô đầu.
Khi vui chơi năm ba ả ngồi hầu,
Chén rượu cúc đánh chầu đôi ba tiếng.
Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm,
Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai.
Hỡi ai ơi chơi lấy kẻo hoài,
Chơi cũng thế mà không chơi cũng thế.
Của trời đất xiết chi mà kể,
Nợ công danh thôi thế là xong.
Chơi cho thủng trống tầm bông.

Tác giả: Tú Xương