Bài thơ “Giễu người thi đỗ” của Tú Xương

Giễu người thi đỗ

Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không!
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng.

Tác giả: Tú Xương