Bài thơ “Già chơi trống bỏi” của Tú Xương

Già chơi trống bỏi

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm!
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai non nước nghe chừng nặng,
Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm.
Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ,
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.

Tác giả: Tú Xương