Bài thơ “Gần Tết than việc nhà” của Tú Xương

Gần Tết than việc nhà

Bố ở một nơi, con một nơi,
Bấm tay tháng nữa hết năm rồi.
Văn trường ngoại hạn quan không chấm,
Nhà cửa giao canh nợ phải bồi.
Tin bạn hoá ra người thất thổ,
Vì ai nên nỗi quyển đâm vôi.
Ba mươi mốt tuổi đà bao chốc,
Lặn suối trèo non đã mấy hồi.

Tác giả: Tú Xương