Bài thơ “Gái goá nhà giàu” của Tú Xương

Gái goá nhà giàu

Ta thấy người ta vẫn bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng,
Cõi đời cũng lắm nơi thanh quý,
Chị Nguyệt dung chi đứa tục tằn.
Mình tựa vào cây, cây chó ỉa,
Chân thò xuống giếng, giếng ai ăn.
Con người như thế mà như thế,
Như thế thì ra nghĩ cũng xằng.

Tác giả: Tú Xương