Bài thơ “Đố ai đếm được lá rừng”

Đố ai đếm được lá rừng

Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy từng trời cao.
Đố ai đếm được vì sao,
Đố ai đếm được công lao mẹ, thầy.