Bài thơ “Đi nắng” của Nhược Thủy

Lời bài thơ Đi nắng

Có con chim chích
Nó đậu cành xoan
Nó kêu ai ngoan
Thì nghe lời nó
Đi nắng phải có
Nón mũ mà che
Hễ ai không nghe
Thì chim không thích.

Tác giả: Nhược Thủy