Bài thơ “Chợt giấc” của Tú Xương

Chợt giấc

Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta?

Tác giả: Tú Xương