Bài thơ “Chị Hằng, thằng Cuội” của Tú Xương

Chị Hằng, thằng Cuội

Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Chứa ai chả chứa, chứa thằng Cuội,
Tôi gớm gan cho cái chị Hằng.

Tác giả: Tú Xương