Bài thơ “Chế ông huyện Đ” của Tú Xương

Chế ông huyện Đ

Thánh cắt ông vào chủ việc thi,
Đêm ngày coi sóc chốn trường qui.
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy?
Bá ngọ thằng ông biết chữ gì!

Tác giả: Tú Xương