Bài thơ “Chế ông đốc học” của Tú Xương

Chế ông đốc học

Ông về đốc học đã bao lâu,
Cờ bạc rong chơi rặt một màu!
Học trò chúng nó tội gì thế,
Để đến cho ông vớ được đầu?

Tác giả: Tú Xương