Bài thơ “Bỡn tri phủ Xuân Trường” của Tú Xương

Bỡn tri phủ Xuân Trường

Tri phủ Xuân Trường được mấy niên,
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên.
Chữ “thôi” chữ “cứu” không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ “tiền”!

Tác giả: Tú Xương