Bài thơ “Bảo người bán sực tắc” của Tú Xương

Bảo người bán sực tắc

Sực tắc đi đêm gõ điếc tai,
Tiền thời không có biết vay ai?
Chú ơi, bán chịu tôi vài bát,
Sáng mai tôi trả một thành hai.

Tác giả: Tú Xương