Bài thơ “Bác Hồ kính yêu” của Đoàn Khánh Linh

Bác Hồ kính yêu

Người là cha là Bác là anh
Người sống mãi trong tim mọi người
Bác Hồ kính yêu của em đây
Chính là một anh hùng dân tộc
Bác đã trải qua bao nhiêu khó khăn
Bôn ba khắp năm châu rộng lớn
Giúp nhân dân tìm đường cứu nước
Trải qua bao nhiêu trận chiến đấu
Nhân dân ta dành được độc lập
Nhớ mãi trong tim người Việt Nam
Người cha kính yêu của dân tộc.

Tác giả: Đoàn Khánh Linh