Bài thơ “Ba cái lăng nhăng” của Tú Xương

Ba cái lăng nhăng

Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Tác giả: Tú Xương